ÜLDTEAVE

MB Adsera (pheromone.ee), registrikood 305662231 (edaspidi vastutav töötleja) sätestab käesoleva privaatsuspoliitikaga (edaspidi privaatsuspoliitika) isikuandmete töötlemise tingimused vastutava töötleja hallataval veebilehel. Privaatsuspoliitika tingimused kehtivad iga kord, kui soovitakse kasutada veebilehe sisu või teenuseid, olenemata sellest, millist seadet (arvutit, mobiiltelefoni, tahvelarvutit, telerit jne) selleks kasutatakse.

Vastutava töötleja rekvisiidid:
MB Adsera, registrikood 305662231
Vilnius, Leedu
Telefon: +3726991407
E-post: info@pheromone.ee

On väga oluline, et loeksite privaatsuspoliitika hoolikalt läbi, sest iga kord, kui vastutavale töötlejale kuuluvat veebisaiti külastate, nõustute käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud tingimustega. Kui te käesolevate tingimustega nõus ei ole, siis ärge külastage seda veebilehte ega kasutage selle sisu või teenuseid. Vastutav töötleja kogub veebilehe külastajate isikuandmeid vastavalt Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktide nõuetele ning kontrollivate institutsioonide juhistele. Andmesubjektide kohta kogutud andmete kaitsmiseks hävimise, volitamata kasutamise ja muutmise eest võetakse kasutusele kõik mõistlikud tehnilised ja haldusmeetmed. Alla 16-aastased isikud ei tohi antud veebilehe kaudu mingeid isikuandmeid esitada. Kui olete alla 16-aastane isik, peate enne isiklikuandmete esitamist saama oma vanemate või teiste seadusjärgsete hooldajate nõusoleku. Reeglites kasutatakse mõisteid samas tähenduses nagu neid on kasutatud Isikuandmete kaitse üldmääruses nr 2016/679.

MISSUGUST INFOT ME TEIE KOHTA KOGUME?

Teie poolt otseselt esitatud teave
• IP-aadress

• E-posti aadress

Teave selle kohta, kuidas te meie veebilehte kasutate.

Kui meie veebilehte külastate, kogume ka seda teavet, mis näitab meie teenuste kasutamise iseärasusi ja automaatselt genereeritavat külastuste statistikat. Selle kohta saate lisateavet alajaotusest “”Küpsised””.

Teave kolmandate osapoolte allikatest.

Võime saada teie kohta teavet avalikest ja ärilistest allikatest (kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses) ja seostada selle muu teabega, mille teilt või teie kohta saame. Võime teie kohta teavet saada ka kolmandate osapoolte suhtlusvõrgustikest, kui nendega ühinete, näiteks Facebooki kontode kaudu.

Muu teave, mida me kogume.

Samuti võime teie nõusolekul koguda muud teavet teie, teie seadme ja meie veebilehe sisu kasutamise kohta. Tellimuse esitamise käigus küsime tellimuse töötlemise eesmärgil teie kontaktandmeid ja kohaletoimetamist puudutavat infot.

Te võite otsustada meile teatud infot mitte edastada (näiteks infot, mida küsitakse meie veebipoe kasutajaks registreerumisel), kuid sellisel juhul ei pruugi teil olla võimalik kasutada meie veebipõhist ostuteenust.

KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME?

Kogutud teavet võime kasutada järgmistel eesmärkidel:

 •  Registreerimaks teid veebipoe kasutajaks, et saaksite kasutada veebipõhist ostuteenust.
 •  Ostukorvi eest maksmiseks välise pangateenuse pakkuja kaudu.
 •  Otseturunduse eesmärkidel, näiteks uudiskirjade, isikupärastatud reklaamide ja eripakkumiste edastamiseks ning turu, klientide, toodete ja teenuste analüüsimiseks (sh arvamuste kogumiseks toodete ja teenuste kohta ning kliendiküsitluste läbiviimiseks).
 • Saamaks teada, kuidas meie veebiteenuseid kasutatakse, et saaksime neid arendada ning luua uut sisu, tooteid ja teenuseid.
 •  Muudel viisidel teie nõusolekul.⃰⃰  Teil on õigus oma isikuandmete töötlemisega eespool mainitud ja tärniga tähistatud eesmärkidel mitte nõustuda või igal ajal oma nõusolek tagasi võtta.

KELLELE TEIE KOHTA KÄIVAT TEAVET AVALDATAKSE?

Kohustume teie isikuandmeid mitteseotud kolmandatele isikutele mitte edastama, välja arvatud järgmistel juhtudel:

 •  Kui on olemas teie nõusolek isikuandmete avaldamiseks;
 •  Teenuste osutamise eesmärgil meie partneritele, kes pakuvad tarne- või muid teie tellitud teenuseid. Teenusepakkujatele edastame vaid sellist teavet, mis on vajalik konkreetse teenuse osutamiseks;
 •  Õiguskaitseasutustele Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

MIDA ME TEEME, ET TEIE ANDMEID KAITSTA?

Isikuandmeid kaitstakse hävimise, lubamatu kasutamise ja muutmise eest. Oleme võtnud kasutusele füüsilised ja tehnilised meetmed kogu informatsiooni kaitsmiseks, mida me oma teenuste osutamiseks kogume. Tuletame meelde, et kuigi me kohaldame teie informatsiooni kaitsmiseks vajalikke meetmeid, pole ükski veebileht, veebipõhine tegevus, arvutisüsteem ega traadita ühendus täiesti turvaline.

Säilitame teie andmeid 3 aastat alates päevast, mil te meie teenuseid või sisu viimati kasutasite. Selle perioodi lõppedes kustutatakse teie andmed nii, et neid ei ole võimalik taastada.

TEIE ÕIGUSED

Andmesubjektil, kelle andmeid Vastutava töötleja tegevuses töödeldakse, on järgmised õigused:

 •  Teada (olla informeeritud) oma andmete töötlemisest (õigus teada);
 •  Tutvuda oma andmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse (õigus tutvuda);
 •  Nõuda isikuandmete parandamist või mittetäielike isikuandmete täiendamist, võttes arvesse isikuandmete töötlemise eesmärke (õigus parandada);
 •  Kustutada oma isikuandmed või peatada oma isikuandmete töötlemistegevus (välja arvatud säilitamine) (õigus kustutada ja „olla unustatud“);
 •  Nõuda, et andmete vastutav töötleja piiraks isikuandmete töötlemist õiguspärase põhjuse olemasolul (õigus piirata);
 •  Omada õigust andmete ümberpaigutamisele (õigus ümber paigutada);
 •  Esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta, kui neid andmeid töödeldakse või kavatsetakse töödelda otseturunduse, sealhulgas profiilide koostamise eesmärgil, kuivõrd see on seotud niisuguse otseturundusega.

Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid edaspidi töödeldaks otseturunduse (sealhulgas profiilide koostamise) eesmärgil, on teil võimalus helistada või saata e-kiri käesoleva teksti allosas näidatud aadressil ning anda teada, et te ei nõustu oma isikuandmete edaspidise töötlemisega otseturunduse eesmärgil ja/või ei nõustu oma isikuandmete automatiseeritud töötlemisega (sealhulgas profiili koostamisega**), olles seejuures mitte kohustatud välja tooma mittenõustumise põhjuseid.

**Teie esitatud isikuandmete põhjal võib neid otseturunduse eesmärgil profileerida, et pakkuda teile individuaalselt kohandatud lahendusi ja pakkumisi. Võite igal ajal tühistada oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks automatiseeritud töötlemismeetodil, kaasa arvatud profiilide koostamine, või sellega mitte nõustuda.

Andmesubjektil on õigus esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlused ja juhised vastutavale töötlejale kirjalikult ühel järgmistest viisidest: toimetades need otse füüsilisele aadressile; kirja teel; e-posti teel, kasutades kirja allosas näidatud aadressi.

Niisuguse taotluse või juhise saamisel annab Vastutav töötleja vastuse hiljemalt ühe kuu jooksul alates päringu kuupäevast ning täidab taotluse või keeldub taotluses esitatud toimingute tegemisest. Vajaduse korral võib seda perioodi pikendada veel kahe kuu võrra, olenevalt taotluste keerukusest ja arvust. Viimasel juhul teavitab Vastutav töötleja ühe kuu jooksul alates päringu kättesaamisest Andmesubjekti niisugusest pikendamisest, esitades samas ka viivituse põhjused.

Vastutav töötleja võib mitte luua andmesubjektidele tingimusi ülalnimetatud õiguste kasutamiseks, välja arvatud isikuandmete töötlemisest keeldumine otseturunduse eesmärgil, kui

seaduses sätestatud juhtudel on vaja tagada kuritegude, ameti- või kutse-eetika rikkumiste ennetamist, uurimist ja avastamist või andmesubjekti ja teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitset.

KOLMANDATE ISIKUTE VEEBILEHED, TEENUSED JA TOOTED MEIE SAITIDEL

Vastutava töötleja veebileht võib sisaldada kolmandate osapoolte reklaame ning linke nende veebilehtedele ja teenustele, mille üle vastutaval töötlejal puudub kontroll. Vastutav töötleja ei vastuta kolmandate isikute poolt kogutud informatsiooni turvalisuse ja privaatsuse eest. Teil tuleb läbi lugeda privaatsuspoliitika, mida kohaldatakse kolmandate osapoolte veebilehtedele ja teenustele, mida kasutate.

KÜPSISED

Kui külastate Vastutava töötleja veebilehte, tahame pakkuda just teie vajadustele kohandatud sisu ja funktsioone. Selleks on vaja küpsiseid (inglise k. cookies). Need on väikesed infoplokid, mis luuakse veebilehe sirvimisel automaatselt ja salvestatakse arvutisse või muusse nutiseadmesse. Need aitavad Vastutaval töötlejal tuvastada teid konkreetse veebilehe eelmise külastajana, salvestavad veebilehe külastamise ajaloo ja kohandavad lehe sisu vastavalt sellele. Samuti aitavad küpsised tagada veebilehtede tõrgeteta toimimise, võimaldavad jälgida külastuste kestust ja sagedust ning koguda statistilist teavet veebilehe külastajate arvu kohta.

Meie veebilehel kasutatavate küpsiste kirjeldused

Küpsise nimetus Kehtivusaeg Küpsise kirjeldus
__atuvc   AddThis meetod.
__atuvs   AddThis meetod
_ga 2 aastat Kasutaja eristamine
_gat 1 minut Kasutatakse toimimiskiiruse parandamiseks, võib esineda ka nimetusega _dc_gtm_
_gid 24 tundi Kasutaja eristamine
fr 3 kuud facebook.com küpsis (reklaam)  

Kuidas küpsiseid hallata ja kustutada

Kui kasutate meie poolt pakutava sisu juurde pääsemiseks brauserit, saate selle konfigureerida nii, et see nõustuks kõigi küpsistega, lükkaks tagasi kõik küpsised või teavitaks küpsise saatmisest. Iga veebilehitseja on erinev, nii et kui te ei tea, kuidas oma küpsiste seadeid muuta, siis palun vaadake brauseri abimenüüd. Teie seadme opsüsteem võib sisaldada täiendavaid võimalusi küpsiste haldamiseks. Kui te ei soovi, et küpsiste abil teavet kogutaks, kasutage küpsiste kasutamisest loobumiseks lihtsat protseduuri, mis on olemas enamikus veebilehitsejates. Lisateabe saamiseks küpsiste haldamise kohta palun lugege veebilehte: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Pange siiski tähele, et mõnel juhul võib küpsiste kustutamine aeglustada tegevust internetis, piirata veebilehe teatud funktsioonide toimimist või blokeerida juurdepääsu saidile hoopiski.

Meie veebileht võib sisaldada linke teiste isikute, ettevõtete või organisatsioonide veebilehtedele. Juhime tähelepanu, et vastutav töötleja ei vastuta selliste veebilehtede sisu ega nendepoolsete privaatsuse tagamise põhimõtete eest. Seega kui satute vastutava töötleja veebilehelt lingile klikkides teisele veebilehele, peate sealse privaatsuspoliitikaga eraldi tutvuma.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui teil on privaatsuspoliitikas sisalduva teabe kohta küsimusi, siis palun võtke meiega ühendust teile sobival viisil:
Telefon: +3726991407

Shopping Cart
Ostukorv
Sinu ostukorv on hetkel tühi
Let's start shopping!
Pood (poodi mineku nupp)
0